ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Οικονομικά Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Η ενέργεια είναι ένας κρίσιμος πόρος της παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη. Ο τρόπος αξιοποίησης του συγκεκριμένου πόρου έχει σημαντικές άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε αυτή τη βάση, η οικονομική της ενέργειας και του περιβάλλοντος αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις εντός του τριγώνου: οικονομία – ενέργεια – περιβάλλον και εξετάζει θέματα ενεργειακής οικονομικής (ζήτηση, εφοδιασμός, διαχείριση ενέργειας και αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων) και περιβαλλοντικής οικονομικής (περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση, αειφόρο οικονομική κ.α.). Στο πλαίσιο του μαθήματος υλοποιείται προσομοίωση διαβούλευσης (stakeholder consultation) σε κρίσιμα ενεργειακά & περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να αναδεικνύονται οι διαφορετικοί ρόλοι και οπτικές των εμπλεκόμενων φορέων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δομή, Λειτουργία & Μετάβαση του Ενεργειακού Συστήματος

Συμβαδίζοντας με την επιδίωξη για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έμφαση δίνεται στη μετάβαση από το σημερινό ενεργειακό σύστημα, το οποίο βασίζεται στα φυσικά καύσιμα, σε ένα νέο το οποίο θα βασίζεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η κατανόηση της δομής και τις λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης μετάβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση βασικών εννοιών σχετικά με τη μετάβαση του υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος σε ένα σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζονται από υψηλά μερίδια συμμετοχής μεταβλητών ΑΠΕ, τον εξηλεκτρισμό και την αποδοτική σύζευξη των διαφόρων τομέων της τελικής κατανάλωσης, με αξιοσημείωτη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων, και σημαντική ενίσχυση του ρόλου των αντλιών θερμότητας στην κάλυψη θερμικών αναγκών, κ.λπ. με γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος των συστημάτων συμπαραγωγής στην διαμορφούμενη νέα πραγματικότητα, καθώς και των συστημάτων συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιούν μικρής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης καύσιμο, όπως το φυσικό αέριο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) βασίζονται (με εξαίρεση την γεωθερμία και την παλιρροιακή ενέργεια) στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την εκμετάλλευση τους απαιτείται η εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης της υπάρχουσας ενεργειακής ροής (άνεμος, ροή υδάτων, ηλιακή ακτινοβολία, κλπ.). Οι επενδύσεις για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ είναι έντασης κεφαλαίου και η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από ένα σύνολο κρίσιμων παραμέτρων (τοποθεσία, διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δυνατότητα αποθήκευσης κλπ.) οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο ανάλυσης εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων. Αντικείμενο, επομένως του μαθήματος είναι η παρουσίαση/ επισκόπηση των αντίστοιχων τεχνολογιών και η τεχνοοικονομική αποτίμηση τους. Εξετάζονται επίσης συστήματα άμεσης αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή θερμότητας. Τέλος, γίνεται επισκόπηση της υδροενέργειας και της χρήσης των υδροηλεκτρικών σταθμών αντλιοταμίευσης για τη καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/3)
Κλιματική Αλλαγή & Βιωσιμότητα

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει βασικούς τομείς, όπως τη διαθεσιμότητα νερού, την επισιτιστική ασφάλεια και την ενέργεια, ενώ οι προσπάθειες μετριασμού των επιπτώσεων, διαχείρισης και προσαρμογής αποτελεί παγκόσμιο άξονα ανάπτυξης. Η πολλαπλή και πολύπλευρη συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις στην ανάπτυξη υποδομών και στην υλοποίηση έργων, απαιτεί νέες στρατηγικές στη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων και παράγει νέα δεδομένα στην ενεργειακή και οικονομική πολιτική. Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν: (α) τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, τα κλιματικά σενάρια, οι πολιτικές και οι στρατηγικές, (β) οι στρατηγικές προσαρμογής και η οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, (γ) θέματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον, (δ) η εταιρική κοινωνική ευθύνη και (ε) η βιωσιμότητα και διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων. Επίσης, θα παρουσιασθούν μελέτες περίπτωσης σχετικές με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην τουριστική βιομηχανία, στην κατασκευή οδικών αξόνων, στη διαχείριση παράκτιων τεχνικών έργων, στην ενεργειακή ασφάλεια, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικότητας.
 • Σχεδιάζουν δράσεις μετριασμού και προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Ενσωματώνουν την αβεβαιότητα των κλιματικών μοντέλων στη λήψη απόφασης για το μέλλον.
 • Διαμορφώνουν στρατηγικές προσαρμογής για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή.
 • Κατανοούν θέματα ανισοτήτων και εξοικειώνονται με τις μεθόδους και πολιτικές κατάργησης αυτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υπολογιστικά Εργαλεία Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε μια σειρά τεχνικών και εργαλείων, οι οποίες βοηθούν στη μοντελοποίηση, ανάλυση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό βασικά εργαλεία ανάλυσης μπορούν να αποτελέσουν οι εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων (spreadsheet software tools), οι οποίες είναι ευρέως διαθέσιμες και προσφέρουν σημαντικές, και πολύ συχνά ανεκμετάλλευτες, δυνατότητες για την ανάλυση/επεξεργασία δεδομένων, όπως συνήθως απαιτείται για τη λήψη τεκμηριωμένων διοικητικών αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων και σχετίζονται με επιστημονικές περιοχές όπως: οι Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, η Εφαρμοσμένη Στατιστική, οι Ευρετικές Τεχνικές, η Ανάλυση Αποφάσεων, η Πολυκριτηριακή/Πολυπαραγοντική ανάλυση, καθώς και οι Μέθοδοι Προσομοίωσης.
Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων μοντελοποίησης και ανάλυσης πρακτικών επιχειρησιακών προβλημάτων χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση/επίλυση των προβλημάτων και η παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως επιβάλλεται στη σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, που εμπεριέχονται στις ευρέως διαθέσιμες εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Έργων

Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρία και την πρακτική της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από τη γέννηση μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αρχικά παρουσιάζονται οι περιοχές, οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής έργων και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εναρμόνισης των στόχων διοίκησης έργων με τη στρατηγική ενός οργανισμού. Ακολούθως, παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου τους. Το σύνολο του μαθήματος είναι ισχυρά προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή και για το λόγο αυτό είναι εμπλουτισμένο με πραγματικές μελέτες περίπτωσης και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ελληνικών και διεθνών έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ενεργειακή & Κλιματική Πολιτική

Για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου) της ανθρώπινης δραστηριότητας λαμβάνονται διαρκώς νέες δεσμευτικές αποφάσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν σημαντική επίπτωση στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων (π.χ. αθέμιτος ανταγωνισμός, αύξηση της κοινωνικής ανισότητας κλπ.), έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων άσκησης ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μελετηθούν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία των εργαλείων πολιτικής λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των εμπλεκομένων (φορείς άσκησης πολιτικής, επενδυτές, επιχειρηματίες, καταναλωτές, κ.α.). Στο πλαίσιο του μαθήματος υλοποιείται προσομοίωση διαβούλευσης (stakeholder consultation) για την διαμόρφωση ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών ώστε να αναδεικνύονται οι επιπτώσεις τους και οι διαφορετικοί ρόλοι και οπτικές των εμπλεκόμενων φορέων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξοικονόμηση Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης

Ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος Ευρωπαϊκός σχεδιασμός περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για την εξάλειψη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η σημασία της ευελιξίας στον κτιριακό τομέα μέσω μέτρων ενίσχυσης του ενεργειακού συμψηφισμού και προώθησης συστημάτων διαχείρισης της ζήτησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση εναλλακτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και του ρόλου των τεχνικών διαχείρισης της ζήτησης στον κτιριακό τομέα (π.χ. ρόλος της θερμόνωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB Buildings) και ο ρόλος τους στην επικείμενη ενεργειακή μετάβαση, μέσω και της πιο ενεργής συμμετοχής των πολιτών (μοντέλο “prosumers”), της ψηφιοποίησης, της ενεργειακής δικαιοσύνης κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Zero Waste Management & Circular Economy

Zero Waste κυκλική οικονομία. Αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων με zero waste καινοτόμες επιχειρήσεις. Μετάβαση από το παραδοσιακό waste management στα zero waste systems. Επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή. Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα μέσω αποτέφρωσης. Βιωσιμότητα/αειφορία (sustainability). Τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητάς σε άνθρακα (low carbon technology). Εξοικονόμηση ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση χημικών. Καύση Refuse Derived Fuels (RDF) στην τσιμεντοβιομηχανία. Διαύγεια στην κυβέρνηση και τα οικονομικά/χρηματοδότηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/4)
Περιβαλλοντικά Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Το μάθημα θα παρουσιάσει τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO9004, ISO14001, ISO14040, EMAS, κλπ.), τις διαδικασίες ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό και τις διαδικασίες πιστοποίησης. Θα παρουσιασθούν διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η ανάλυση κύκλου ζωής και εργαλεία πολιτικής, καθώς και μελέτες περίπτωσης σχετικές με πιστοποίηση τουριστικού προορισμού, διαχείρισης και σχεδιασμού αστικών περιοχών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξορυκτικών μονάδων, αεροδρομίων, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν υλικά/διαδικασίες/διεργασίες στην παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Κατανοούν και διαχειρίζονται θέματα πιστοποίησης (οφέλη, κόστος, διαδικασία, αρμοδιότητες, επιλογή φορέα, συνεχής βελτίωση, κλπ.)
 • Σχεδιάζουν βελτιώσεις σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση της φιλικότητάς αυτών στο περιβάλλον.
 • Εκπονούν μικρής έκτασης μελέτες εκτίμησης κύκλου ζωής για προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
 • Εφαρμόζουν επιχειρηματικά εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλεία ανάλυσης, αποτίμησης και παρακολούθησης, οικολογικός σχεδιασμός).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγική Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα

Γιατί κάποιες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι περισσότερο επιτυχημένοι ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν; Ποιες στρατηγικές επιλογές οδηγούν σε υψηλή ανταγωνιστικότητα και πως αναπτύσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες; Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διαμόρφωσης και υλοποίησης επιχειρηματικών στρατηγικών που επιτρέπουν στους οργανισμούς να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή απόδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών (π.χ., στρατηγικές διεθνοποίησης, καινοτομίας και αμφιδεξιότητας, στρατηγικών συμμαχιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων) καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας νεοφυών (start-ups) και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων ανάλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Ποιότητας & Κινδύνων

Η διοίκηση ποιότητας και κινδύνων έχει υψηλή σημασία στη διαχείριση της αβεβαιότητας και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ενός έργου.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο θέμα της διαχείρισης κινδύνων σε έργα μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Επιπλέον, παρουσιάζει στους φοιτητές βασικές μεθοδολογίες και εργαλεία πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εισάγει τους φοιτητές στο θέμα της διαχείρισης της ποιότητας ενός έργου σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Εισάγει τους φοιτητές στην έννοια ποιότητας και τις βασικές διεργασίες διαχείρισης (σχεδιασμός, διασφάλιση και έλεγχος). Για κάθε μία από  αυτές παρουσιάζει τις βασικές μεθοδολογίες και εργαλεία πληροφορικής σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές ορθές πρακτικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Αγορές Ενέργειας & Ρύθμιση/ Energy Markets & Regulation

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των αγορών ενέργειας υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο τις διέπει, καθώς και τις δυναμικές που χαρακτηρίζουν τις εν λόγω αγορές. Περαιτέρω, γίνεται ειδικότερη παρουσίαση και ανάλυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας υπό το πλαίσιο του μοντέλου στόχου (EU Target Model) καθώς και οι ρυθμιστικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή αυτού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Ακόμα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται θέματα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι σχετικές ρυθμιστικές και κοινωνικές προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα βοηθηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κατανόηση εννοιών που αφορούν:

 • Στις διαφορετικές δομές που απαντώνται στις σύγχρονες ενεργειακές αγορές και στις αντίστοιχες προκλήσεις που υφίστανται για την εξέλιξη αυτών
 • Στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές καθώς και τον τρόπο εύρυθμης λειτουργίας αυτών
 • Στην ανάλυση του ενεργειακού μείγματος σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα των εκπομπών αερίων ρύπων (Greenhouse Gas Emissions – GHG)
 • Στην ανάπτυξη έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παρακολούθηση υλοποίησης αυτών
 • Στις κρατικές ενισχύσεις με έμφαση στα σχήματα στήριξης των ΑΠΕ και στον ελληνικό μηχανισμό στήριξης και αποζημίωσης των έργων ΑΠΕ
 • Στην ενεργειακή πενία και στα εργαλεία (θεσμικές και ρυθμιστικές δράσεις) αντιμετώπισης και ανάσχεσής της
 • Στην αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (prosumer)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/4)
Εναλλακτικά Καύσιμα και Εφαρμογές Power to X

Κορυφαία εναλλακτικά καύσιμα: αιθανόλη, βιοντίζελ, υδρογόνο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, προπάνιο, μεθανόλη και P-series fuel. Power-to-X (ή P2X): διεργασίες μετατροπής και αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αξιοποιείται το πλεόνασμα αυτής σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπου η προσφορά από τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας ξεπερνά την ζήτηση. Τεχνολογίες μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπουν την αξιοποίηση της πλεονάζουσας σε άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές και η παραγωγή χημικών προϊόντων. Εξειδίκευση του X στην ονομασία Power-to-X σε: power-to-hydrogen, power-to-gas, power-to-syngas, power-to-methane, power-to-fuel, power-to-chemicals, power-to-mobility, power-to-heat, και power-to-power.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συντήρηση Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων

Το μάθημα αυτό επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εναλλακτικές πολιτικές συντήρησης σε μία εταιρεία. Εξετάζονται οι νέες τάσεις όπως η προγνωστική συντήρηση, η ανάθεση της συντήρησης σε τρίτους, η διαχείριση ανταλλακτικών, η ροή της πληροφορίας, η αξιοπιστία μηχανών/εξαρτημάτων και η ανάλυση κόστους του κύκλου ζωής τους.
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές στον χώρο της συντήρησης και να τους εκπαιδεύσει σε πρακτικά εργαλεία για τον χώρο εργασίας τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη ενεργειακής εξοικονόμησης και προστασίας του περιβάλλοντος αναδεικνύουν σημαντικές νέες ευκαιρίες αλλά και πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την αποδοτική διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης, την ενεργειακή αυτονομία σε τοπικά ενεργειακά συστήματα, την βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο, η μοντελοποίηση καθίσταται ισχυρό εργαλείο προσομοίωσης εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγησης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές μεθόδων μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων, και η επίδειξη νέων υπολογιστικών δομών και εργαλείων, τα οποία συμβάλουν στην τεκμηρίωση αποφάσεων για την διαχείριση ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Industry 4.0

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που προσδιορίζεται διεθνώς με τον όρο Industry 4.0 (4η Βιομηχανική Επανάσταση). Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου υποδείγματος αποτελεί η περαιτέρω αυτοματοποίηση των παραγωγικών συστημάτων έτσι ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποδοτικότητά των, χωρίς να θυσιάζονται οι στόχοι της βιωσιμότητας και της ασφάλειας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου αυτού υποδείγματος που συνδυάζει στοιχεία νέων τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης όπως τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems), τα συστήματα αποκεντρωμένης παραγωγής (decentralized production systems), τα «έξυπνα» συστήματα (smart logistics/manufacturing systems), τα «έξυπνα» συστήματα ενέργειας (smart energy systems) και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης των εργαζομένων (advanced work support systems).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS
90
This site is registered on wpml.org as a development site.