ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διοίκηση Έργων

Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρία και την πρακτική της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από τη γέννηση μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αρχικά παρουσιάζονται οι περιοχές, οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής έργων και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εναρμόνισης των στόχων διοίκησης έργων με τη στρατηγική ενός οργανισμού. Ακολούθως, παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου τους. Το σύνολο του μαθήματος είναι ισχυρά προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή και για το λόγο αυτό είναι εμπλουτισμένο με πραγματικές μελέτες περίπτωσης και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ελληνικών και διεθνών έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των ατόμων-εργαζομένων, των τμημάτων και ομάδων εργασίας, αλλά και του συνόλου του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή εκείνων των διοικητικών εννοιών που σχετίζονται με την επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάζονται οι βέλτιστες πρακτικές παρακίνησης, εργασιακής απόδοσης, διαχείρισης συγκρούσεων, ηγετικών συμπεριφορών, και σχεδιασμού οργανωσιακών δομών με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και ασκήσεων ανάλυσης σεναρίων και διοικητικών προβλημάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κοστολόγηση Λειτουργιών

Βασικό κορμό του μαθήματος αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης μεθοδολογίας του Activity Based Costing (ABC) στις Λειτουργίες. Σήμερα τα συστήματα ABC αναγνωρίζονται σαν η πλέον σύγχρονη τεχνική ελέγχου του κόστους βρίσκοντας εφαρμογή σε ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων – επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον τομέα των Λειτουργιών.
Σήμερα, η παρακολούθηση και η διαχείριση του κόστους είναι μία από τις πλέον ζωτικές διαδικασίες. Η εύρυθμη λειτουργία, η ανάπτυξη και κυρίως η κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται από την απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και από την ορθή μέτρηση και τον ορθό επιμερισμό του κόστους. Το μάθημα, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης, εισάγει και ενημερώνει του σπουδαστές στην σύγχρονη κοστολόγηση των Λειτουργιών. Με το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να χειρίζονται ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων το οποίο θα βασίζεται στην πλεόν σύγχρονη μέθοδο κοστολόγησης Activity Based Costing.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Καινοτομίας & Ανάπτυξης Προϊόντων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της τεχνολογίας και της καινοτομίας ώστε να κατανοήσουν το θεμελιώδη ρόλο τους στην ανάπτυξη προϊόντων. Επιπλέον, εισάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Οι περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά προϊόντα αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταγραφή των αναγκών του πελάτη και τη μετατροπή αυτών σε προδιαγραφές σχεδίασης & ανάπτυξης του προϊόντος. Το μάθημα καλύπτει τις κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: προγραμματισμός έργων ανάπτυξης προϊόντων, προσδιορισμός αναγκών χρηστών, δημιουργία ιδεών για το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, οικονομική ανάλυση, δοκιμή ιδέας, και σχεδιάζοντας για το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων διαλέξεων παρουσιάζονται και αναλύονται σχετικές μελέτες περίπτωσης (case studies) ενώ οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένες εργασίες που καλύπτουν τα βασικά θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(1/2)
Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής

Πως οι σύγχρονοι οργανισμοί δημιουργούν νέα γνώση και αλλάζουν ώστε να ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εφαρμογή εκείνων των εννοιών και διοικητικών πρακτικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική απόκτηση, επεξεργασία, και χρήση των πόρων γνώσης με τρόπο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να «μαθαίνουν» και να ανανεώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών τους. Παράλληλα, θα αναλυθούν η διαδικασία, τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης, καθώς και οι προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εισαγωγή και υλοποίηση οργανωσιακών αλλαγών με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και εργαλείων χαρτογράφησης πόρων και διαδικασιών αλλαγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στη διοίκηση των διαδικασιών απόκτησης, μετατροπής και παράδοσης οι οποίες καθιστούν δυνατές και κατευθύνουν τις ροές προϊόντων και υπηρεσιών – καθώς επίσης και τις υποστηρικτικές διπλής κατεύθυνσης ροές πληροφοριών και κεφαλαίων – κατά μήκος της αλυσίδας οδηγώντας τις από τις πηγές των βασικών εισροών προς τους τελικούς πελάτες, έχοντας στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Απόκτηση δεξιοτήτων και σύγχρονων γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι σπουδαστές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία, θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής και της διακίνησης προϊόντων και θα κατανοήσουν την καταλυτική επίδραση της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χρηματοοικονομική απόδοση και στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων

Το μάθημα συνοδεύει και συμπληρώνει το μάθημα «Διοίκηση Έργων». Εξετάζονται και εφαρμόζονται οι κύριες ενέργειες που πρέπει κανείς να ακολουθεί κατά τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση ενός έργου, όπως η διάρθρωση του προγράμματος, ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός, η βελτιστοποίηση, η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου και η παραγωγή και ερμηνεία αναφορών. Η παρουσίαση γίνεται μέσα από την εκμάθηση του εξειδικευμένου λογισμικού MS Project. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζεται το περιβάλλον λειτουργίας, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις για τη χρήση του προγράμματος. Η εξοικείωση με το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων στην αγορά εργασίας. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ενός εκ των δημοφιλέστερων προγραμμάτων διοίκησης έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγική Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα

Γιατί κάποιες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι περισσότερο επιτυχημένοι ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν; Ποιες στρατηγικές επιλογές οδηγούν σε υψηλή ανταγωνιστικότητα και πως αναπτύσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες; Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διαμόρφωσης και υλοποίησης επιχειρηματικών στρατηγικών που επιτρέπουν στους οργανισμούς να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή απόδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών (π.χ., στρατηγικές διεθνοποίησης, καινοτομίας και αμφιδεξιότητας, στρατηγικών συμμαχιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων) καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας νεοφυών (start-ups) και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων ανάλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας στην σύγχρονη οικονομία και έχουν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ιδιώτες επενδυτές. Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην θεωρία και εφαρμογή της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Αρχικά, παρουσιάζει τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εξηγεί τις βασικές λειτουργίες των Χρηματοοικονομικών Αγορών και των προϊόντων τους. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται τις τρεις θεμελιώδεις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων, την χρηματοδότηση τους και την πολιτική διανομής του μερίσματος. Ταυτόχρονα, προσδίδει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων. Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αν και γίνονται εκτεταμένες αναφορές σε αναπτυσσόμενες αγορές και στην ελληνική πραγματικότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων

Η διοίκηση ποιότητας και κινδύνων έχει υψηλή σημασία στη διαχείριση της αβεβαιότητας και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ενός έργου.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο θέμα της διαχείρισης κινδύνων σε έργα μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Επιπλέον, παρουσιάζει στους φοιτητές βασικές μεθοδολογίες και εργαλεία πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εισάγει τους φοιτητές στο θέμα της διαχείρισης της ποιότητας ενός έργου σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Εισάγει τους φοιτητές στην έννοια ποιότητας και τις βασικές διεργασίες διαχείρισης (σχεδιασμός, διασφάλιση και έλεγχος). Για κάθε μία από  αυτές παρουσιάζει τις βασικές μεθοδολογίες και εργαλεία πληροφορικής σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές ορθές πρακτικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(1/2)
Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας και Επιχειρηματική Αναλυτική

Κάθε προϊόν και υπηρεσία αλλά και κάθε έργο, επιχειρησιακή λειτουργία, καταναλωτική συμπεριφορά κλπ. γεννά μία πληθώρα από δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένα πλούτο γνώσης που συχνά μένει εντελώς ανεκμετάλλευτος. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, έχοντας κατανοήσει πλήρως την αξία που μπορεί να προσδώσει η γνώση αυτή σε έναν οργανισμό, ολοένα και περισσότερο στρέφονται προς την κατεύθυνση της συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις σημαντικότερες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές συστημάτων συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) καθώς και εφαρμογές τους, όπως αποτυπώνονται μέσα από σύγχρονα έργα και καινοτομίες. Επιπλέον, παρέχει μέσα από πρακτική εξάσκηση τα θεμελιώδη εργαλεία, μεθοδολογίες και τεχνικές για την προετοιμασία, τον εμπλουτισμό, τη διερεύνηση καθώς και την εξόρυξη γνώσης από τα δεδομένα, αλλά και για την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας κρίσιμων μεγεθών. Με αυτό τον τρόπο, η επιχειρηματική αναλυτική (business analytics) επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση τάσεων και την αναγνώριση ευκαιριών, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την διοίκηση έργων καθώς και γενικότερα την λήψη επιχειρησιακών και στρατηγικών αποφάσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προμήθειες και Εφοδιασμός

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Ο εφοδιασμός ορίζεται ως ένα σύνολο ενοποιημένων δραστηριοτήτων που καθιστούν δυνατή την απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οικονομικής μονάδας. Έτσι έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη βελτιστοποίηση και την διαχείριση των εξωτερικών και των εσωτερικών συνιστωσών που συγκροτούν το σύστημα εφοδιασμού μιας επιχείρησης ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και σύγχρονων γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες του εφοδιασμού. Οι σπουδαστές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία, θα βοηθηθούν στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην εφαρμογή μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την απόκτηση υλικών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στόχοι του Μαθήματος:

Απόκτηση δεξιοτήτων και σύγχρονων γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες των Προμηθειών και του Εφοδιασμού. Οι σπουδαστές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία, θα βοηθηθούν στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην εφαρμογή μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την απόκτηση υλικών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων

Το Project Management Institute (PMI) είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς Project Management (PM) παγκοσμίως, και το 2019 συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργείας. Βασικός στόχος του PMI είναι η προώθηση του PM και η ανάδειξη της σημασίας του σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά, το PMI δημοσιεύει οδηγούς και πρότυπα για διαχείριση έργων και παρέχει μια σειρά δημοφιλών πιστοποιήσεων όπως το CAPM, PMP, PMI-ACP και άλλες πιο εξειδικευμένες. Η πιστοποίηση CAPM (Certified Associate in Project Management) έχει να στόχο να ελέγξει τις γνώσεις των υποψηφίων πάνω στις διαδικασίες και τις τεχνικές της Διοίκησης Έργων. Η εξέταση, όπως και το μάθημα προετοιμασίας, στηρίζεται πάνω στον οδηγό “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide) του PMI. Με τις γνώσεις από το μάθημα αυτό, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προχωρήσουν εφόσον το επιθυμούν και να δώσουν τις online εξετάσεις πιστοποίησης CAPM του PMI.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ευέλικτη Διοίκηση Έργων

Από την έκδοση του Agile Manifesto το 2001 και μετά, η ευέλικτη (agile) προσέγγιση στην υλοποίηση έργων ξέφυγε από τον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και συναφών προϊόντων, και έχει επεκταθεί σαν έννοια στην ευρύτερη διοίκηση και λειτουργία ενός οργανισμού. Η ευέλικτη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν μπορούμε (ή δεν θέλουμε) να καθορίσουμε το περιεχόμενο του έργου από την αρχή του, όταν οι απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς, όταν το έργο μπορεί να παραδίδεται σε μικρά βήματα και όταν οι εργασίες για το έργο μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βάσεις της ευέλικτη προσέγγισης, οι βασικές agile μεθοδολογίες όπως το scrum και το kanban, καθώς επίσης τα εργαλεία και οι τεχνικές με τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε και να υλοποιήσουμε ένα agile έργο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/5)
Διοίκηση Έργων στη Πράξη

Το μάθημα παρουσιάζει μία ευρεία εικόνα της εφαρμογής των αρχών, εργαλείων και τεχνικών της Διοίκησης Έργων στην πράξη. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζεται αναλυτικά πως δημιουργείται ένα Γραφείο Διοίκησης Έργων (Project Management Office (PMO)), η δομή και η λειτουργία του καθώς και χρήσιμα εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξή του. Oι φοιτητές/τριες θα έχουν επίσης την δυνατότητα να εντρυφήσουν στη σημασία των διαπραγματεύσεων στη Διοίκηση Έργων και να κάνουν πρακτική εφαρμογή μέσα από σχετικά παίγνια. Επιπλέον, θα εξετάσουν τις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν για την χρηματοδότηση έργων. Τέλος, μέσα από σειρά παρουσιάσεων από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της Διοίκησης Έργων στην πράξη σε μία σειρά από σύγχρονους και ενδιαφέροντες τομείς, όπως τα κατασκευαστικά έργα, τα έργα συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, τα έργα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής ευέλικτης (agile) διοίκησης έργων, τα έργα στο χώρο της ναυτιλίας, το πλαίσιο και η υλοποίηση έργων μεγάλων οργανισμών, έργα έρευνας και ανάπτυξης μέσα από (συν)-χρηματοδοτούμενα προγράμματα, έργα εταιρικού μετασχηματισμού καθώς και η προσέγγιση των συμβουλευτικών εταιριών στη Διοίκηση Έργων, όπως επίσης και ειδικά θέματα (έργα κοινωνικού περιεχομένου, Διεθνείς Οργανισμοί PM, ιδιαίτερα έργα κλπ). Επομένως, στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση σε πραγματικά προβλήματα ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των γνώσεων που οι φοιτητές/τριες απέκτησαν μέσα από όλο το μεταπτυχιακό με πρακτικές παραστάσεις και τεκμηριωμένες μελέτες περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να:

  • Γνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία ενός PMO
  • Γνωρίζουν τι απαιτείται και πως δημιουργείται ένα PMO
  • Χειρίζονται διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Διοίκησης Έργων
  • Κατανοούν τις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν για την χρηματοδότηση έργων
  • Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής των αρχών, των εργαλείων και των τεχνικών της Διοίκησης Έργων σε διαφορετικούς τομείς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα ERP στη Διοίκηση Έργων–Εφαρμογές με το SAP

Το μάθημα παρουσιάζει πως η διοίκηση έργων αξιοποιεί το βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων ERP, αυτό της ενοποίησης (integration) των επιχειρησιακών λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό αφ’ ενός επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση έργων και αφ’ ετέρου διδάσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιμέρους επιχειρησιακές λειτουργίες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διοίκησης Λειτουργιών

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Οι επιχειρησιακές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών αναμορφώνονται σε πρωτοφανή βαθμό από τη σύγκλιση διαφόρων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και οι Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technologies). Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα και blockchain).

Στόχοι του Μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ως μελλοντικά στελέχη τμημάτων Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χρήση και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής για την αποδοτικότερη οργάνωση και διοίκηση των επιχειρησιακών λειτουργιών σε πολύπλοκα συστήματα παραγωγής/διανομής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Βιωσιμότητα

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει βασικούς τομείς, όπως τη διαθεσιμότητα νερού, την επισιτιστική ασφάλεια και την ενέργεια, ενώ οι προσπάθειες μετριασμού των επιπτώσεων, διαχείρισης και προσαρμογής αποτελεί παγκόσμιο άξονα ανάπτυξης. Η πολλαπλή και πολύπλευρη συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις στην ανάπτυξη υποδομών και στην υλοποίηση έργων, απαιτεί νέες στρατηγικές στη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων και παράγει νέα δεδομένα στην ενεργειακή και οικονομική πολιτική. Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν: (α) τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, τα κλιματικά σενάρια, οι πολιτικές και οι στρατηγικές, (β) οι στρατηγικές προσαρμογής και η οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, (γ) θέματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον, (δ) η εταιρική κοινωνική ευθύνη και (ε) η βιωσιμότητα και διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων. Επίσης, θα παρουσιασθούν μελέτες περίπτωσης σχετικές με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην τουριστική βιομηχανία, στην κατασκευή οδικών αξόνων, στη διαχείριση παράκτιων τεχνικών έργων, στην ενεργειακή ασφάλεια, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικότητας.
  • Σχεδιάζουν δράσεις μετριασμού και προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  • Ενσωματώνουν την αβεβαιότητα των κλιματικών μοντέλων στη λήψη απόφασης για το μέλλον.
  • Διαμορφώνουν στρατηγικές προσαρμογής για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή.
  • Κατανοούν θέματα ανισοτήτων και εξοικειώνονται με τις μεθόδους και πολιτικές κατάργησης αυτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Industry 4

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που προσδιορίζεται διεθνώς με τον όρο Industry 4.0 (4η Βιομηχανική Επανάσταση). Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου υποδείγματος αποτελεί η περαιτέρω αυτοματοποίηση των παραγωγικών συστημάτων έτσι ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποδοτικότητά των, χωρίς να θυσιάζονται οι στόχοι της βιωσιμότητας και της ασφάλειας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου αυτού υποδείγματος που συνδυάζει στοιχεία νέων τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης όπως τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems), τα συστήματα αποκεντρωμένης παραγωγής (decentralized production systems), τα «έξυπνα» συστήματα (smart logistics/manufacturing systems), τα «έξυπνα» συστήματα ενέργειας (smart energy systems) και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης των εργαζομένων (advanced work support systems).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS
90
This site is registered on wpml.org as a development site.