ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Έργων (Project Management)

Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και Καθηγητές άλλων  ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και  το τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (2.000/α΄ εξάμηνο, 2.000/β΄ εξάμηνο, 1.800/γ΄ εξάμηνο,) και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21/08/2023 έως 11/09/2023 με τον εξής τρόπο:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Υποβολή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου B1
 7. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 8. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την κρίση του υποψηφίου, μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την επιλογή
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

* οι Συστατικές Επιστολές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση texmaster@unipi.gr

Με την ολοκλήρωση  της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

Υποτροφίες Αριστείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Δικαίωμα υποτροφίας αριστείας, έχουν οι φοιτητές που θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξάμηνο σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.

ή/και

 • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως του (βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)

να επιλέξουν την αντίστοιχη Αίτηση Υποτροφίας Αριστείας (σημείο 9) κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, στα τηλέφωνα 210-4142111, 210-4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Γιαννατσής, τηλ.: 210-4142151, email: ggian@unipi.gr

 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Σιοντόρου,  τηλ.: 210-4142453, email: csiontor@unipi.gr

 • Διοίκηση Έργων (Project Management)

Επίκουρος Καθηγητής Π. Ειρηνάκης ,  τηλ.: 210-4142726, email: pavlose@unipi.gr

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  https://texmaster.unipi.gr/

Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

This site is registered on wpml.org as a development site.