Διοίκηση Logistics

Σκοπός της κατεύθυνσης "Διοίκηση Logistics" είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων ανωτάτου επιπέδου στο αντικείμενο των Logistics βασισμένων σε ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας εστιασμένες τεχνολογικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   A' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 /5


   B' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/ 6


   Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΜΑΘΗΜΑ
  • •  Εργασία ΜΔΕ ή Μεταπτυχιακή Διατριβή
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 /8


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90