ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Αναλυτικές Μέθοδοι

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η υποστήριξη των αποφάσεων στα Logistics μέσω ποσοτικών μοντέλων και τεχνικών. Τα θέματα που εξετάζονται απαντώνται σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Σε κάθε θεματικό πεδίο παρουσιάζονται πληθώρα μοντέλων καθώς και μέθοδοι επίλυσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού- Γραμμικού και Ακέραιου, Δικτύων, Ουρών Αναμονής και Προσομοίωσης.

Στόχοι του Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές των βασικών αναλυτικών μεθόδων – εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την λήψη αποφάσεων σε ένα ευρύ πεδίο διαδικασιών και ενεργειών που καλύπτεται από το αντικείμενο των Logistics. Οι φοιτητές θα μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές και μοντέλα της Επιχειρησιακής ‘Έρευνας σε σύνθετα προβλήματα στον χώρο των Logistics και των μεταφορών και να αναπτύσσουν νέα μοντέλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στη διοίκηση των διαδικασιών απόκτησης, μετατροπής και παράδοσης οι οποίες καθιστούν δυνατές και κατευθύνουν τις ροές προϊόντων και υπηρεσιών – καθώς επίσης και τις υποστηρικτικές διπλής κατεύθυνσης ροές πληροφοριών και κεφαλαίων – κατά μήκος της αλυσίδας οδηγώντας τις από τις πηγές των βασικών εισροών προς τους τελικούς πελάτες, έχοντας στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στόχοι του Μαθήματος:
Απόκτηση δεξιοτήτων και σύγχρονων γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι σπουδαστές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία, θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής και της διακίνησης προϊόντων και θα κατανοήσουν την καταλυτική επίδραση της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χρηματοοικονομική απόδοση και στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πληροφοριακά Συστήματα Logistics

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Η εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) είναι ευρεία και με μεγάλη ποικιλία. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή τους ως μηχανισμού υποστήριξης της διαδικασίας της διοίκησης στην επιχείρηση, τη λήψη αποφάσεων καθώς και τη χρήση των ΠΣ στην πλειοψηφία των πεδίων της επιχείρησης. Η χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών της πληροφορικής και η υλοποίηση των τελευταίων τάσεων στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης και συντελούν στη δραστική μείωση του κόστους Logistics, που αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της αξίας ενός τελικού προϊόντος.

Στόχοι του Μαθήματος:
Μετά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις στη διαχείριση – διοίκηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον Εφοδιασμό και Διακίνηση Προϊόντων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/5)
Υπολογιστικά Εργαλεία Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε μια σειρά τεχνικών και εργαλείων, οι οποίες βοηθούν στη μοντελοποίηση, ανάλυση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό βασικά εργαλεία ανάλυσης μπορούν να αποτελέσουν οι εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων (spreadsheet software tools), οι οποίες είναι ευρέως διαθέσιμες και προσφέρουν σημαντικές, και πολύ συχνά ανεκμετάλλευτες, δυνατότητες για την ανάλυση/επεξεργασία δεδομένων, όπως συνήθως απαιτείται για τη λήψη τεκμηριωμένων διοικητικών αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων και σχετίζονται με επιστημονικές περιοχές όπως: οι Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, η Εφαρμοσμένη Στατιστική, οι Ευρετικές Τεχνικές, η Ανάλυση Αποφάσεων, η Πολυκριτηριακή/Πολυπαραγοντική ανάλυση, καθώς και οι Μέθοδοι Προσομοίωσης.

Στόχοι του Μαθήματος:
Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων μοντελοποίησης και ανάλυσης πρακτικών επιχειρησιακών προβλημάτων χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση/επίλυση των προβλημάτων και η παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως επιβάλλεται στη σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, που εμπεριέχονται στις ευρέως διαθέσιμες εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κοστολόγηση Λειτουργιών

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Βασικό κορμό του μαθήματος αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης μεθοδολογίας του Activity Based Costing (ABC) στις Λειτουργίες. Σήμερα τα συστήματα ABC αναγνωρίζονται σαν η πλέον σύγχρονη τεχνική ελέγχου του κόστους βρίσκοντας εφαρμογή σε ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων – επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον τομέα των Λειτουργιών.

Στόχοι του Μαθήματος:
Σήμερα, η παρακολούθηση και η διαχείριση του κόστους είναι μία από τις πλέον ζωτικές διαδικασίες. Η εύρυθμη λειτουργία, η ανάπτυξη και κυρίως η κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται από την απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και από την ορθή μέτρηση και τον ορθό επιμερισμό του κόστους. Το μάθημα, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης, εισάγει και ενημερώνει του σπουδαστές στην σύγχρονη κοστολόγηση των Λειτουργιών. Με το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να χειρίζονται ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων το οποίο θα βασίζεται στην πλεόν σύγχρονη μέθοδο κοστολόγησης Activity Based Costing.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαχείριση Αποθεμάτων

Αντικείμενο του Μαθήματος:
H μελέτη των προτύπων της διαχείρισης και του ελέγχου των αποθεμάτων, τόσο της σταθερής όσο και της τυχαίας ζήτησης, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων μείωσης του κόστους των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση.

Στόχοι του Μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ως μελλοντικά στελέχη τμημάτων Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα αποθέματα των εταιρειών τους με στόχο την μείωση του κόστους των αποθεμάτων και την ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τρόπους με τους οποίους ένα πληροφοριακό σύστημα ERP, και συγκεκριμένα το SAP, υποστηρίζει τοn σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καλύπτοντας όλο το εύρος της και τις αντίστοιχες λειτουργίες. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες καλύπτονται από τα μαθήματα και τα αντίστοιχα modules του συστήματος ERP, είναι τα ακόλουθα:
Επιχειρησιακή Λειτουργία Module
Πωλήσεις (SD) – Sales and Distribution
Παραγωγή (PP) – Production Planning and Control
Προμήθειες (MM) – Materials Management
Αποθήκευση (WM) – Warehouse Management
Οικονομική Διαχείριση (FI/CO) – Financial Management / Controlling

Στόχοι του Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με έμφαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σε αυτό το πλαίσιο το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τους μηχανισμούς και τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα ERP υποστηρίζει τις διαδικασίες Logistics. Επιπλέον, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τις συσχετίσεις μεταξύ των Logistics και των λοιπών επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση σε αυτές των πωλήσεων, της διαχείρισης υλικών και προμηθειών, του προγραμματισμού παραγωγής, της οικονομικής διαχείρισης, της αποθήκης, κ.λπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Έργων

Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρία και την πρακτική της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από τη γέννηση μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αρχικά παρουσιάζονται οι περιοχές, οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής έργων και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εναρμόνισης των στόχων διοίκησης έργων με τη στρατηγική ενός οργανισμού. Ακολούθως, παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου τους. Το σύνολο του μαθήματος είναι ισχυρά προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή και για το λόγο αυτό είναι εμπλουτισμένο με πραγματικές μελέτες περίπτωσης και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ελληνικών και διεθνών έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Προμήθειες και Εφοδιασμός

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Οι Προμήθειες και ο Εφοδιασμός ορίζονται ως ένα σύνολο ενοποιημένων δραστηριοτήτων που καθιστούν δυνατή την απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οικονομικής μονάδας. Έτσι έχουν την ευθύνη  για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη βελτιστοποίηση και την διαχείριση των εξωτερικών και των εσωτερικών συνιστωσών που συγκροτούν το σύστημα προμηθειών και εφοδιασμού μιας επιχείρησης ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Στόχοι του Μαθήματος:

Απόκτηση δεξιοτήτων και σύγχρονων γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες των Προμηθειών και του Εφοδιασμού. Οι σπουδαστές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία, θα βοηθηθούν στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην εφαρμογή μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την απόκτηση υλικών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στην διοίκηση των λειτουργιών της αποθήκευσης και της διακίνησης εμπορευμάτων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμοι παράμετροι των σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού. Αναλύονται θέματα που άπτονται των καθημερινών εργασιών αποθήκευσης, χειρισμού, διακίνησης και παράδοσης υλικών και προϊόντων στους πελάτες καθώς και οι κρίσιμες πλευρές των λειτουργιών, οι οποίες επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην λειτουργία δικτύων και κέντρων διακίνησης αλυσίδων λιανικής πώλησης εγκατεστημένων εντός πόλεων.

Στόχοι του Μαθήματος:
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς της αποθήκευσης και της διακίνησης εμπορευμάτων με έμφαση στον τομέα των αλυσίδων λιανικής πώλησης. Οι σπουδαστές με την περάτωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται θέματα επιλογής θέσεων και σχεδιασμού δικτύων και κέντρων διακίνησης, επιλογής εξοπλισμού αποθηκών και διαχείρισης συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στις κρίσιμες λειτουργίες των Logistics.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μεταφορές & Συστήματα Διανομής

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τον τρόπο οργανικής ένταξης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς και διανομής στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης των ολοκληρωμένων συστημάτων logistics. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη σημασία της οργάνωσης και διαχείρισης των “φυσικών” μεταφορικών ροών για το σχεδιασμό της συνολικής διαδικασίας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, καθώς και τις μεθόδους προσαρμογής της στις διακυμάνσεις των αγορών.

Στόχοι του Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με μεθοδολογικά εργαλεία και ποσοτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση και βελτιστοποίηση των συστημάτων εφοδιαστικής. Επίσης, θα έχουν αποκτήσει γνώση της αγοράς και της δομής των εμπλεκόμενων κλάδων στο πεδίο των μεταφορών και logistics, καθώς και των αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(2/5)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην θεωρία και εφαρμογή της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Αρχικά παρουσιάζει στους φοιτητές τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τους εξηγεί τις βασικές λειτουργίες των Χρηματοοικονομικών Αγορών και των προϊόντων τους. Στη συνέχεια, πραγματεύεται με τις τρεις θεμελιώδεις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων, την χρηματοδότηση τους και την πολιτική διανομής του μερίσματος. Ταυτόχρονα, θα προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων. Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αν και γίνονται εκτεταμένες αναφορές σε αναπτυσσόμενες αγορές και στην ελληνική πραγματικότητα.

Στόχοι του Μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στους φοιτητές ώστε να:
– αναγνωρίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές αποφάσεις
– μπορούν να χρησιμοποιούν και να κατανοήσουν δεδομένα από τις λογιστικές καταστάσεις
– κατανοήσουν την σχέση μεταξύ «ρίσκου» και απόδοσης
– αξιολογούν/συγκρίνουν επενδύσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες
– αποτιμούν επιχειρήσεις
– συγκρίνουν διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Zero Waste Management and Circular Economy

Zero Waste κυκλική οικονομία. Αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων με zero waste καινοτόμες επιχειρήσεις. Μετάβαση από το παραδοσιακό waste management στα zero waste systems.

Επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή. Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα μέσω αποτέφρωσης.

Βιωσιμότητα/αειφορία (sustainability). Τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητάς σε άνθρακα (low carbon technology). Εξοικονόμηση ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση χημικών.

Καύση Refuse Derived Fuels (RDF) στην τσιμεντοβιομηχανία. Διαύγεια στην κυβέρνηση και τα οικονομικά/χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγική Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα

Γιατί κάποιες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι περισσότερο επιτυχημένοι ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν; Ποιες στρατηγικές επιλογές οδηγούν σε υψηλή ανταγωνιστικότητα και πως αναπτύσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες; Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διαμόρφωσης και υλοποίησης επιχειρηματικών στρατηγικών που επιτρέπουν στους οργανισμούς να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή απόδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών (π.χ., στρατηγικές διεθνοποίησης, καινοτομίας και αμφιδεξιότητας, στρατηγικών συμμαχιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων) καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας νεοφυών (start-ups) και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων ανάλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προηγμένα Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εφαρμογές με το SAP

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα παρουσιάζει ειδικά και προχωρημένα θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω του συστήματος ERP SAP R/3, και εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών καλύπτοντας όλο το εύρος της. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες καλύπτονται από τα μαθήματα και τα αντίστοιχα modules του συστήματος ERP, είναι τα ακόλουθα:
Επιχειρησιακή Λειτουργία Module
Πωλήσεις (SD) – Sales and Distribution
Παραγωγή (PP) – Production Planning and Control
Προμήθειες (MM) – Materials Management
Διοίκηση Έργων (PS) – Project System
Αποθήκευση (WM) – Warehouse Management
Οικονομική Διαχείριση (FI/CO) – Financial Management / Controlling

Στόχοι του Μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τους μηχανισμούς εκείνους και τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα ERP υποστηρίζει τη λήψη σύνθετων και ολοκληρωμένων αποφάσεων που σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στο να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που αντιστοιχούν σε σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα και ειδικότερα:
• Προγραμματισμός και εκτέλεση σύνθετων ρεαλιστικών επιχειρησιακών λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας
• Αναγνώριση σημείων ολοκλήρωσης μεταξύ των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και διαπίστωση συσχετίσεων κατά τον προγραμματισμό αυτών.
• Μοντελοποίηση και διαχείριση έργων
• Ειδικές συναλλαγές εφοδιαστικής αλυσίδας
• Διοικητική πληροφόρηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιβαλλοντικά Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Το μάθημα θα παρουσιάσει τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO9004, ISO14001, ISO14040, EMAS, κλπ.), τις διαδικασίες ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό και τις διαδικασίες πιστοποίησης. Θα παρουσιασθούν διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η ανάλυση κύκλου ζωής και εργαλεία πολιτικής, καθώς και μελέτες περίπτωσης σχετικές με πιστοποίηση τουριστικού προορισμού, διαχείρισης και σχεδιασμού αστικών περιοχών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξορυκτικών μονάδων, αεροδρομίων, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν υλικά/διαδικασίες/διεργασίες στην παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
  • Κατανοούν και διαχειρίζονται θέματα πιστοποίησης (οφέλη, κόστος, διαδικασία, αρμοδιότητες, επιλογή φορέα, συνεχής βελτίωση, κλπ.)
  • Σχεδιάζουν βελτιώσεις σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση της φιλικότητάς αυτών στο περιβάλλον.
  • Εκπονούν μικρής έκτασης μελέτες εκτίμησης κύκλου ζωής για προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
  • Εφαρμόζουν επιχειρηματικά εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλεία ανάλυσης, αποτίμησης και παρακολούθησης, οικολογικός σχεδιασμός).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Η ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους τομείς του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά εισαγωγικών σεμιναρίων στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικής συνεργασίας, δημιουργικότητας, διαπραγμάτευσης και ηγεσίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων όπως τα επιχειρηματικά παίγνια (business games), ασκήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, τεστ αυτοαξιολόγησης, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(3/8)
Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής

Πως οι σύγχρονοι οργανισμοί δημιουργούν νέα γνώση και αλλάζουν ώστε να ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εφαρμογή εκείνων των εννοιών και διοικητικών πρακτικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική απόκτηση, επεξεργασία, και χρήση των πόρων γνώσης με τρόπο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να «μαθαίνουν» και να ανανεώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών τους. Παράλληλα, θα αναλυθούν η διαδικασία, τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης, καθώς και οι προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εισαγωγή και υλοποίηση οργανωσιακών αλλαγών με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και εργαλείων χαρτογράφησης πόρων και διαδικασιών αλλαγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των ατόμων-εργαζομένων, των τμημάτων και ομάδων εργασίας, αλλά και του συνόλου του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή εκείνων των διοικητικών εννοιών που σχετίζονται με την επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάζονται οι βέλτιστες πρακτικές παρακίνησης, εργασιακής απόδοσης, διαχείρισης συγκρούσεων, ηγετικών συμπεριφορών, και σχεδιασμού οργανωσιακών δομών με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης (case studies), videos, καθώς και ασκήσεων ανάλυσης σεναρίων και διοικητικών προβλημάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Industry 4.0

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που προσδιορίζεται διεθνώς με τον όρο Industry 4.0 (4η Βιομηχανική Επανάσταση). Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου υποδείγματος αποτελεί η περαιτέρω αυτοματοποίηση των παραγωγικών συστημάτων έτσι ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποδοτικότητά των, χωρίς να θυσιάζονται οι στόχοι της βιωσιμότητας και της ασφάλειας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου αυτού υποδείγματος που συνδυάζει στοιχεία νέων τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης όπως τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems), τα συστήματα αποκεντρωμένης παραγωγής (decentralized production systems), τα «έξυπνα» συστήματα (smart logistics/manufacturing systems), τα «έξυπνα» συστήματα ενέργειας (smart energy systems) και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης των εργαζομένων (advanced work support systems).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συντήρηση Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Το μάθημα αυτό επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εναλλακτικές πολιτικές συντήρησης σε μία εταιρεία. Εξετάζονται οι νέες τάσεις όπως η προγνωστική συντήρηση, η ανάθεση της συντήρησης σε τρίτους, η διαχείριση ανταλλακτικών, η ροή της πληροφορίας, η αξιοπιστία μηχανών/εξαρτημάτων και η ανάλυση κόστους του κύκλου ζωής τους.

Στόχοι του Μαθήματος:
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές στον χώρο της συντήρησης και να τους εκπαιδεύσει σε πρακτικά εργαλεία για τον χώρο εργασίας τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανθρωπιστική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε όλες τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Το θεμελιώδες καθήκον μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να παρέχει τις κατάλληλες προμήθειες, στην κατάλληλη ποιότητα, στη σωστή ποσότητα, στο σωστό τόπο κατά τον χρόνο που χρειάζονται. Ωστόσο, η ανθρωπιστική εφοδιαστική αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις: ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) λειτουργούν συνήθως σε δύσκολα περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες τους πρέπει αφενός να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν και να αναπτυχθούν εντός 72 ωρών από τη στιγμή μίας καταστροφής, παρέχοντας προμήθειες προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες ζωών και ανθρώπινος πόνος, υπό μεγάλη αβεβαιότητα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν και πιο μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών, ενδέχεται να έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες.

Στόχοι του Μαθήματος:
Μετά τις διαλέξεις, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το περιβάλλον των ανθρωπιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων, όπου υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, αντικρουόμενα κίνητρα, περιορισμένοι πόροι, πολυπλοκότητα και κίνδυνος. Θα εξοικειωθούν με τις προκλήσεις στις ανθρωπιστικές εφοδιαστικές αλυσίδες και τη σύνδεση τους με τις εμπορικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τέλος, θα αποκτήσουν μια εικόνα της υλικοτεχνικής υποστήριξης σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν οφέλη, ορθές πρακτικές και βασικές προκλήσεις στην οργάνωση της εφοδιαστικής βοήθειας πριν (μετριασμός και ετοιμότητα), κατά τη διάρκεια (αντίδραση) και μετά (αποκατάσταση και ανάπτυξη) από μία ανθρωπιστική καταστροφή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αστικά (Urban-City-Last MIle) Logistics

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Το μάθημα αναλύει βασικές ενότητες των Αστικών Logistics όπως την διανομή εμπορευμάτων στην πόλη, τη βελτιστοποίηση του τελευταίου χιλιομέτρου, την ηχορύπανση σε σχέση με τα Αστικά Logistics, τους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και το μέλλον των Αστικών Logistics.

Στόχοι του Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε βασικές θεματικές ενότητες των Αστικών Logistics, και των πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των Αστικών Logistics και θα κατανοήσουν την επίδραση των Αστικών Logistics στην λειτουργία και βιωσιμότητας των σημερινών αστικών κέντρων και μεγαλουπόλεων καθώς και στις προοπτικές των συγχρόνων επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διοίκησης Λειτουργιών

Αντικείμενο του Μαθήματος:
Οι επιχειρησιακές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών αναμορφώνονται σε πρωτοφανή βαθμό από τη σύγκλιση διαφόρων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και οι Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technologies). Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα και blockchain).

Στόχοι του Μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ως μελλοντικά στελέχη τμημάτων Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χρήση και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής για την αποδοτικότερη οργάνωση και διοίκηση των επιχειρησιακών λειτουργιών σε πολύπλοκα συστήματα παραγωγής/διανομής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βιώσιμες & Παγκοσμιοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση των πράσινων μεταφορών και στις νέες τάσεις στη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής στο πλαίσιο της αυξανόμενης αστικοποίησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις που σχετίζονται με προμηθευτές από άλλα μέρη του κόσμου και στην ευθύνη που έχουν οι εταιρείες να διασφαλίσουν ότι οι προμηθευτές τους ενεργούν σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Μελετά πρακτικές εναλλακτικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση εκπομπών CO2 χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων. Εξετάζει τη «γρήγορη» και «πράσινη» παράδοση στη νέα ψηφιακή εποχή, τη σχέση των καταναλωτών με βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και το περιβαλλοντικό κόστος του ηλεκτρονικού εμπορίου ταχείας αποστολής. Τέλος παρουσιάζει αρχές ΕΚΕ που βασίζονται στην παγκόσμια βιώσιμη διακυβέρνηση, τα διεθνή πρότυπα, τις διεθνείς συμφωνίες και πρωτοβουλίες (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΕΕ, πρότυπα (ISO 26000 κ.λπ.))

Στόχοι του Μαθήματος:

– Εύρεση αποτυπώματος άνθρακα και νερού της εφοδιαστικής αλυσίδας

– Δρομολόγηση πράσινων οχημάτων

– Μελέτη εφοδιαστικών αλυσίδων κλειστού βρόχου

– Διαχείριση πράσινων αποθεμάτων

– Μελέτη πράσινης συμπεριφοράς των καταναλωτών

– ΕΚΕ και παγκόσμια πρότυπα, εργαλεία και μετρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS
90
This site is registered on wpml.org as a development site.