ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

  1. Προσωπικά δεδομένα
  2. Ειδικεύσεις
  Διοίκηση Logistics
  Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος
  Διοίκηση Έργων
  * δυνατότητα δήλωσης ειδικεύσεων με σειρά προτίμησης (σημείωσε 1,2 και 3)
  3. Σπουδές
  4. Πτυχιακές / Διπλωματικές Εργασίες
  5. Ξένες Γλώσσες
  6. Επαγγελματικές Δραστηριότητες
  7. Χρηματοδότηση
  8. Πηγή
  9. Αίτηση Υποτροφίας Αριστείας
  10. Επισύναψη Αρχείων
  1. Αντίγραφο Πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία. Σημειώνεται ότι εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Δύο συστατικές επιστολές.
  3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την παρακάτω Σημείωση*.
  4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
  5. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
  6. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.


  This site is registered on wpml.org as a development site.