Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Θεσμοθετείται η Πρακτική Άσκηση με την ένταξή της στο Πρόγραμμα Σπουδών  ως μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» στο Γ’ Εξάμηνο για το 4ο Κύκλο Σπουδών (Ακαδ. Έτος 2016-2017).