Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντων

Η κατεύθυνση της «Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Προϊόντων» καλύπτει δύο σύγχρονα και συμπληρωματικά θεματικά πεδία. Η ειδίκευση της Διοίκησης Έργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου ενώ η Ανάπτυξη Προϊόντων ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων, καινοτομικών προϊόντων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αφενός καλύπτοντας γνωσιακές απαιτήσεις σε δύο εξόχως χρήσιμα αντικείμενα, αφετέρου συνδυάζοντάς τα ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τον εκπαιδευόμενο

Το ΜΠΣ στη Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων φέρνει στην αίθουσα διδασκαλίας πραγματικά παραδείγματα από επιχειρήσεις και έργα και τα ενσωματώνει στο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες συνειδητά προσεγγίζουν και συζητούν λύσεις και αναλύσεις σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει σε φοιτητές από διαφορετικό προπτυχιακό υπόβαθρο, να ωφεληθούν από την παρακολούθηση του ΜΠΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει ποιοτικά θέματα με τεχνικές και ποσοτικές προσεγγίσεις στη διοίκηση έργων και ανάπτυξη προϊόντων. Σε πολλά μαθήματα επιδιώκεται η ανάπτυξη ομάδων και η συνεργασία, ώστε να διαμορφώσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες για την αντιμετώπιση σύνθετων έργων, που απαιτούν το συγκερασμό διαφορετικής παιδείας, σκέψης και προσεγγίσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ένα σημαντικό μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος καλύπτεται από την ομαδική εργασία, μία ανεκτίμητη εμπειρία για τους project managers.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   A' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1/2


   B' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1/2


   Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΜΑΘΗΜΑ
  • •  Μεταπτυχιακή Διατριβή (DEAYPC01)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 / 5


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: