ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/2021

2020/2021

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Σας παρακαλώ να με εγγράψετε ως μεταπτυχιακό φοιτητή στην κατεύθυνση:
Διοίκηση Logistics
Διαχείρηση Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντων
Διοίκηση
Έργων Ανάπτυξη Προϊόντων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε
  1. 1. Αντίγραφο Πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία. Σημειώνεται ότι εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. 2. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
  3. 3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την παρακάτω Σημείωση*.
  4. 4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
  5. 5. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
  6. 6. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δηλώνονται και οι τρεις ειδικεύσεις, πρέπει να γράφονται κατά σειρά προτεραιότητας και να αιτιολογείται η δήλωση αυτή στο παραπάνω αναφερόμενο υπό στοιχείο (5) Σύντομο Σημείωμα.
*Σημείωση: Από τα στοιχεία που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και την προφορική συνέντευξη, εξάγεται ένας γενικός βαθμός, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) γνωσιολογικό υπόβαθρο, κρινόμενο κυρίως από τις βασικές σπουδές και τη γνώση ξένων γλωσσών (απαραίτητα της Αγγλικής),
(β) σύνολο δεξιοτήτων, κρινόμενο από κάθε ενδεχόμενη ειδική επιμόρφωση/μετεκπαίδευση και σχετική εμπειρία,
(γ) αναλυτική - συνθετική ικανότητα, κρινόμενη - με βάση οποιοδήποτε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό μελετητικό ερευνητικό έργο, εργασία ή απασχόληση, (δ) ιδιαίτερη κλίση και γενικότερη προσωπικότητα, κρινόμενων κατά την προφορική συνέντευξη.
Υποτροφίες Αριστείας
Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2018-19 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. Σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. 1.Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.
  2. ή/και
  3. 2.Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)
να το δηλώσουν συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση .

Κωδικός ασφαλείας

ΥΠΟΒΟΛΗ